Využijte slevu 25% na letní kolekce TRADA a ALESO při nákupu 5ti a více kusů ze stejné kolekce. Slevový kód: LETO25  

Všeobecné obchodní podmínky


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání a plnění kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Prodávajícím, na straně jedné a Zákazníkem, jakožto kupujícím, na straně druhé, jejímž předmětem je prodej Zboží a jeho doručení Zákazníkovi. Prodávajícím se pro účely těchto VOP rozumí společnost:

 

KAJA PLUS s.r.o.

Sídlo: Vrahovická 711, 798 11 Prostějov 798 11

IČ: 21452563

Zápis v OR: pod sp.zn. oddíl C vložka 138579, vedená u Krajského soudu Brno

Kontaktní údaje:

Obchod, objednávky, reklamace

info@sladino.cz

tel.: 587 07 07 07

 

 1. Zákazník je povinen se s těmito VOP seznámit před používáním Služby.
 2. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího, v souladu s těmito VOP, doručit Zákazníkovi Zboží, umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a závazek Zákazníka Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu Cenu a Poštovné, případně Dobírku a Balné. 
 3. Pro účely těchto VOP mají následující pojmy, uvozené kapitálkami, následující význam: 
  1. Zákazníkje osoba využívající Službu a pro účely těchto VOP může být označován i jako Kupující;
  2. Disponent Uživatelského účtuje osoba, která si zřídila uživatelský účet na internetových stránkách sladino.cz
  3. Uživatelský účetje uživatelské rozhraní dostupné prostřednictvím internetových stránek sladino.cz
  4. Objednávkaje závazný návrh zákazníka na uzavření smlouvy určený prodávajícímu;
  5. Cena je finanční částka, kterou se podle smlouvy Zákazník zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Zboží a která je specifikována v objednávce; v případě rozporu mezi cenou uvedenou u jednotlivého druhu zboží a cenou uvedenou v rekapitulaci Objednávky, je závazná cena uvedena v rekapitulaci objednávky;
  6. Zboží je věci, jejichž specifikace a charakteristika je uvedena na Stránkách, a které jsou na Stránkách nabízeny k prodeji a které byly Zákazníkem uvedeny v objednávce prostřednictvím vložení těchto věcí do virtuálního košíku (za Zboží se považuje i dárkový poukaz, který se aktivuje zadáním kódu dárkového poukazu v Uživatelském účtu v sekci „moje Kredity“);
  7. Poštovné je částka, která je zákazníkovi účtována k ceně, za kterou se prodávající zavazuje zajistit dopravu zboží do místa určeného zákazníkem v rámci České republiky a v případě nepřevzetí zboží zákazníkem i dopravu zboží z místa, kde mělo být zboží zákazníkovi doručeno zpět k prodávajícímu
  8. Dobírka je cena za službu spočívající ve výběru ceny od zákazníka přepravcem při převzetí zboží od přepravce. Ustanovení těchto VOP o Poštovném se obdobně použijí i na platbu obírky vyjma ujednání, že dobírka je zákazníkem hrazena vždy bez ohledu na výši ceny.
 4. Uzavřením Smlouvy vzniká závazek prodávajícího doručit zboží zákazníkovi a umožnit mu nabytí vlastnického práva k němu a Zákazníkovi vzniká závazek za zboží zaplatit prodávajícímu cenu a poštovné. Veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem založené na základě, prostřednictvím anebo v souvislosti se Službou a věcmi nabízenými Prodávajícím prostřednictvím Stránek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
 

 1. Prodávající zákazníkovi spotřebiteli sděluje, že:
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora zákazníka). Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se však netýká dopravy zboží;
  2. požaduje úhradu ceny, poštovného, dobírky před převzetím plnění zákazníkem a v případě zvolení úhrady těchto závazků prostřednictvím převodu z bankovního účtu, požaduje prodávající úhradu zálohy ve výši 100% ceny, poštovného, dobírky před odesláním zboží zákazníkovi;
  3. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;
  4. ceny zboží a služeb jsou na stránkách uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy, způsobu úhrady ceny a poštovného.
  5. Náklady na dodání (poštovné), způsob dodání (doprava), způsob platby jsou zákazníkovi sděleny při výběru dopravy, platby a zabalení, z nichž si zákazník vybere jemu nejvhodnější způsob doručení a platby, vždy jsou však tyto informace poskytnuty před závazným potvrzením objednávky;
  6. Zákazník spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o 
   1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
   2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;
  7. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, jeho provozovny nebo na e-mailovou adresuinfo@sladino.cz, nebo registrovaný zákazník má možnost vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy prostřednictvím Uživatelského účtu. Vratkový formulář (formulář pro odstoupení od smlouvy) stejně jako reklamační formulář je k dispozici na stránkách sladino.cz
  8. Zákazník spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy u dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  9. v případě odstoupení od smlouvy nese zákazník spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, nevyužije-li službu vrácení zboží popsanou v článku XI. odst. 1 těchto VOP;
  10. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího, Zákazníci se zřízeným Uživatelským účtem mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;spotřebitel může uplatnit stížnost na emailovou adresu customerservice@lejaan.cz, která bude následně interně prošetřena a Zákazníkovi bude do 30 dnů sdělen výsledem prošetření stížnosti či jiné vyřešení stížnosti;
  11. je-li plnění Prodávajícího vadné, vznikají zákazníkovi práva popsaná v článku X. těchto VOP;
 2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. Využíváním služeb na stránkách zákazník nebo jakýkoliv jiný uživatel je povinen se spravovat těmito VOP a potvrzuje, že se s VOP seznámil. Prodávající je oprávněn VOP kdykoliv měnit a doplňovat s tím, že jakékoliv změny a doplňky VOP (dále jen „Nové VOP“) jsou účinné dnem jejich zpřístupnění na stránkách. Smlouvy uzavřené do zpřístupnění nových VOP na stránkách se spravují VOP platnými před takovou změnou; stejně se postupuje i u objednávek, které byly prodávajícímu odeslány do zpřístupnění nových VOP na stránkách.

 

III. OBJEDNÁVKA
 

 1. Objednávku lze prodávajícímu doručit pouze prostřednictvím služby, a to buď jako registrovaný uživatel disponující uživatelským účtem anebo jako neregistrovaný uživatel. V prostředí služby zákazník vybere zboží, o které má zájem včetně jeho vlastností, umožňuje-li to služba u konkrétní věci, jako je látka, barva, výplň apod.
 2. Služba, prostřednictvím které dochází k uzavření smlouvy umožňuje objednávku editovat až do závazného potvrzení objednávky. Jsou-li zákazníkem zadány jiné údaje než požadované, nebude mu systémem umožněno pokračovat v dokončení objednávky předtím, než odstraní vadu, na kterou bude systémem upozorněn.
 3. Po potvrzení všech základních parametrů jednotlivých věcí, musí zákazník tyto navolené věci přesunout do virtuálního nákupního košíku, a to použitím příkazu „vložit do košíku“. Všechny takto přesunuté věci jsou uvedeny v objednávkovém formuláři, který představuje shrnutí objednávky zákazníka, na který se zákazník přesune. Ve virtuálním nákupním košíku (dále jen „Košík“) je zákazník oprávněn provádět určité editační činnosti své objednávky, případně určité věci v košíku může vymazat nebo zvýšit jejich počet. Shrnutí Objednávky v košíku však vyjadřuje předmět koupě a definuje zboží a cenu. Pokud objednávka odpovídá vůli zákazníka, zadá příkaz vybrat způsob platby a doručení. Podle zvoleného způsobu platby a zvoleného způsobu doručení bude zákazníkovi spočítáno poštovné a případně dobírka. 
 4. Kupní cenu, poštovné a případně dobírku, je-li účtováno může zákazník uhradit jednou z následujících možností: 
  1. Platba prostřednictvím platební karty s využitím systému Shoptet Pay, přičemž na platební bránu je Zákazník přesměrován po dokončení objednávky.
  2. Platba s využitím služeb GOOGLE PAY a APPLE PAY, platba prostřednictvím těchto služeb se řídí podmínkami provozovatelů těchto služeb.
  3. Platba na dobírku. Při zvolení této platební metody uhradí zákazník cenu i poštovné i dobírku k rukám zvoleného přepravce oproti převzetí zboží.
  4. Platba předem bankovním převodem. Při zvolení platby bankovním převodem zašle prodávající kupujícímu zálohovou fakturu, na základě které může zákazník cenu a poštovné uhradit touto platební metodou. Při platbě touto metodou se cena a poštovné považují za zaplacené až momentem, kdy cena i poštovné jsou připsány na bankovní účet prodávajícího přičemž k platbě zákazníka je přirazen správný variabilní symbol uvedený v zálohové faktuře; v opačném případě nedojde k úhradě ceny ani poštovného a prodávající vrátí zaplacenou částku zpět na účet, z kterého byla poukázána (to neplatí dojde-li ke zvláštní dohodě mezi Prodávajícím a Zákazníkem, a to alespoň v podobě emailu).
 5. Při využití platby prostřednictvím platební karty je zákazník povinen do jednotlivých polí nabídnutých Službou vepsat požadované údaje. Prodávající přijímá platební karty, které jsou vyobrazeny při placení platební kartou.
 6. Při platbě na dobírku je zákazník povinen uhradit prodávajícímu cenu s poštovným, dobírkou a při převzetí Zboží, a to způsobem, který umožňuje zvolený přepravce. Zákazník je oprávněn zaplatit cenu a poštovné v hotovosti pouze v případě doručení dobírkou, umožňuje-li to zvolený přepravce.
 7. V případě existence chyby v objednávce je zákazník oprávněn, bez zbytečného odkladu, prostřednictvím kontaktního emailu zveřejněného na stránkách, nahlásit existenci chyby, neboť po obdržení potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky již lze objednávku měnit jenom na základě zvláštní dohody s prodávajícím.
 8. V objednávce je podle požadavků předvolených parametrů zákazník povinen vyplnit jednotlivá pole. Na pole s povinnými údaji je zákazník v objednávce upozorněn. Veškeré údaje, které jsou v objednávce vyplněny je zákazník povinen uvést pravdivě a jsou závazné.
 9. Prodávající je oprávněn smlouvu zrušit zjistí-li, že objednávka obsahuje chybné či pro plnění smlouvy neúplné údaje, anebo zjistí-li, že Smlouvu není schopen splnit z důvodu mimořádné, nepředvídatelné okolnosti ve skladovém systému.
 10. Pro dokončení Objednávky je nutné, aby Zákazník souhlasil s těmito VOP a svůj souhlas vyjádřil zaškrtnutím příslušného pole a souhlasil se zpracováním osobních údajů. Má-li zájem dostávat novinky ze služby, musí zaškrtnout políčko „chci dostávat newsletter s novinkami“.


IV. CENA
 

 1. Cena zboží je vždy uvedena včetně daně z přidané hodnoty, a to bez ohledu na moment jejího zobrazení; tím není dotčeno ujednání podle kterého je závazně zobrazena cena výhradně v rekapitulaci objednávky. Cena počítá s daní z přidané hodnoty ve výši platné ke dni, kdy je uskutečňována objednávka. V případě, že výše daně z přidané hodnoty se změní v období po učinění objednávky a před odesláním zboží, je zákazník povinen případný rozdíl doplatit stejným způsobem, jakým hradí cenu.
 2. Daňový doklad vztahující se k ceně je zákazníkovi doručen prostřednictvím emailu.
 3. Je-li cena jakékoliv věci na stránkách označena jako „akční“ nebo je jinak označena nápisem „sleva“ pak takováto zlevněná či akční cena platí pouze do vyprodání zásob nebo úpravy ceny.
 4. V košíku má zákazník možnost vložit do příslušného pole slevový kód, který získal a který mu odpovídajícím způsobem zlevní některé zboží nebo cenu objednávky.


V.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 

 1. Kupní smlouva je uzavřena momentem, kdy prodávající potvrdil přijetí objednávky.
 2. Na základě uzavřené smlouvy je prodávající povinen dodat zboží na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce, případně na místo zvolené k vyzvednutí u přepravce, dle volby zákazníka (dále jen „Místo dodání“). Zákazník je povinen v místě dodání zboží převzít, a nedošlo-li k zaplacení poštovného a ceny předem, tak i zaplatit cenu a poštovné. Nedojde-li k převzetí zboží zákazníkem v místě dodání, bude zboží na náklady zákazníka vráceno přepravcem prodávajícímu. Realizace dodání zboží přepravcem se spravuje podmínkami zvoleného přepravce.
 3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží momentem kdy Zboží převzal a zaplatil cenu a poštovné a případně, dobírku
 4. Vyobrazení zboží na stránkách je pouze ilustrativní. Prodávající si vyhrazuje právo opravy/úpravy jakékoliv specifikace jakékoliv věci, která je na stránkách prezentována v závislosti od nově zjištěných skutečnostech o takovýchto věcech.


VI. LHŮTA K PLNĚNÍ
 

 1. Lhůta k plnění začíná plynout ode dne vzniku smlouvy. Zboží se prodávající zavazuje odeslat prostřednictvím přepravce, kterého si zákazník zvolil v co nejkratším čase podle svých provozních možností. 
 2. Prodávající se zavazuje dodat Zboží Kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy lhůta k plnění započala plynout.
 3. V případě, že prodávající zjistí při zpracovávání objednávky, že není v jeho silách splnit výše uvedenou lhůtu k plnění informuje zákazníka o předpokládané lhůtě k plnění. Pouze po odsouhlasení nové lhůty k plnění zákazníkem začíná plynout lhůta k plnění.
 4. Dostane-li se prodávající do prodlení s odevzdáním zboží, může zákazník od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník poskytl. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo zákazník sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.


VII. JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
 

 1. Zákazník se kromě dalších povinností sjednaných v těchto VOP zavazuje: 
  1. Při použití služeb Prodávajícího se řídit instrukcemi a návody, které jsou k dispozici napsldino.cza těmito VOP;
  2. Převzít od prodávajícího zboží prostřednictvím zvoleného přepravce v souladu a za podmínek zvoleného přepravce;
  3. Poskytnout prodávajícímu bez zbytečného odkladu součinnost potřebnou pro poskytnutí řádného plnění. O dobu od odeslání požadavku prodávajícího na poskytnutí součinnosti zákazníkovi do doby poskytnutí součinnosti zákazníkem se prodlužuje doba plnění smlouvy.
 2. Nepřevezme-li zákazník zboží od přepravce, smlouva se bez dalšího zrušuje ke dni vrácení zboží přepravcem prodávajícímu. Zákazník je povinen uhradit prodávajícímu náklady na dodání a vrácení zboží a náklady na vyřízení objednávky. Ustanovení těchto VOP o právech a povinnostech smluvních stran v souvislosti se zrušením smlouvy odstoupením se použijí přiměřeně.


VIII. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 

 1. Pro účely zadání objednávky a využití služeb poskytovaných prodávajícím prostřednictvím stránek je zákazník oprávněn se registrovat v systému prodávajícího provozovaném na stránkách a založit svůj Uživatelský účet. Může tak učinit i v souvislosti se zadáváním objednávky, kdy má možnost zaškrtnout volbu vytvoření Uživatelského účtu.
 2. Pro účely úspěšné registrace (založení Uživatelského účtu) je zákazník povinen zadat v rámci registrace jeho osoby následující pravdivé údaje: 
  1. Jméno a příjmení;
  2. Adresu elektronické pošty (e-mail);
  3. Číslo mobilního telefonu;
  4. Datum narození
  5. Přesnou adresu a poštovní směrovací číslo;
  6. Heslo, které v rámci registrace musí být opětovně potvrzeno.
 3. Po úspěšné registraci je zákazníkovi odesláno potvrzení e-mailem se zvláštním požadavkem na potvrzení aktivace profilu. Jedná se ověřování zadané elektronické adresy a toho, že náleží osobě, která Uživatelský účet aktivuje
 4. Pro účely přihlášení se do Uživatelského účtu Zákazník již zadává pouze e-mailovou adresu a heslo, které použil při registraci. Služba umožňuje přihlášení i prostřednictvím identifikace uživatele služby Facebook.
 5. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
 6. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 7. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOP). Uživatelský účet je oprávněn zrušit i zákazník, a to zasláním emailové zprávy s požadavkem na zrušení Uživatelského účtu na kontaktní email uvedený na Stránkách. 
 8. Zákazník bere na vědomí, že Uživatelský účet ani systém nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 9. Zákazník souhlasí s uchováváním informací o historii jeho objednávek v prostředí Uživatelského účtu. Zákazníkovi může být na základě zvláštního požadavku zpřístupněna jeho objednávka zasláním na jeho email.

 

IX. OSOBNÍ ÚDAJE A GDPR
 

 1. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).
 2. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely uzavření a plnění smlouvy a dále pro účely správy a vedení Uživatelského účtu zákazníka. Nezvolí-li zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi; tento souhlas může být kdykoliv odvolán.
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy. 
 4. Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 6. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka, zaškrtl-li při dokončení objednávky pole „chci dostávat newsletter s novinkami“.
 7. Zákazník souhlasí s ukládáním datových souborů zlepšujících individualitu webového prostředí pro zákazníka, tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné uzavřít smlouvu v systému a plnit závazky prodávajícího ze smlouvy, aniž by docházelo k ukládání cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

X. PRÁVA VZNIKAJÍCÍ Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
 

 1. Ustanovení tohoto článku se vztahují na práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který je spotřebitelem.
 2. Prodávající neposkytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost. 
 3. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jiným ujednaným vlastnostem,
  2. je vhodná k účelu, pro který ji zákazník požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.
 4. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že vedle ujednaných vlastností:
  1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  2. Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a jiných pokynů k použití, které může Zákazník rozumně očekávat, a
 5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 6. Plnění prodávajícího se považuje za řádné i v případě, že plnění vykazuje určité odchylky co do rozměrů nebo hmotnosti, pokud odchylka nepřesáhne 5%. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Prodávající rovněž neodpovídá za vady zboží způsobené nesprávnou nebo nevhodnou manipulací či používáním, nevhodným skladováním, nesprávným uložením nebo vady vzniklé v důsledku živelných pohrom a rovněž neodpovídá za vady způsobené Kupujícím nebo třetí osobou. Při jakémkoliv nakládání se zbožím je kupující povinen postupovat podle návodů ke zboží přiložených a pokud ke zboží přiložené nebyly, podle zásad obvyklé opatrnosti.
 7. Má-li zboží vadu, může zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vad, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Zákazníka. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 8. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
  1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odst. 10 výše,
  2. se vada projeví opakovaně,
  3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.
 9. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny
 10. Nezvolí-li Kupující své právo včas podle odst. 13. tohoto článku, má právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 11. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.
 12. Dojde-li ke vzniku škody na straně Kupujícího v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady zboží, je náhrada takovéto škody včetně ušlého zisku omezena cenou zboží uvedenou v objednávce. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží i škodu kupujícího je vyloučena vznikly-li nedostatky zboží vyšší mocí nebo nesprávným jednáním kupujícího či jiné osoby odlišné od prodávajícího.
 13. Pokud je zboží dodáno dopravcem v porušeném obalu, nebo má-li kupující při převzetí zboží pochybnosti o tom, zda zboží vykazuje známky poškození, vyhotoví kupující s přepravcem na místě písemný zápis o reklamaci zboží. Kupující má v takovém případě právo poškozenou zásilku nepřebrat. Podepsáním přepravního dokladu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží převzal bez viditelného poškození či vad.
 14. Kupující technicky uplatňuje odpovědnost za vadu zboží (reklamaci) emailem. Reklamovat lze zboží vždy, kdy je uplatňována odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží. V případě, že Kupující Zboží reklamuje, je povinen uvést důvod reklamace, odůvodnění své reklamace uvedením vady a popisem vady a toho, jak se projevuje (tak aby reklamovaná vada nebyla zaměnitelná s jinou vadou); jinak se nejedná o reklamaci.
 15. Po reklamaci zašle prodávající kupujícímu emailem potvrzení o přijetí reklamace, který obsahuje údaj o tom kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem uplatněného práva a jaký způsob vyřízení práva kupující požaduje.
 16. Pokud prodávající při vyřizování reklamace zjistí, že reklamace není oprávněná je kupující povinen nést náklady přepravy zboží související s reklamací, a to v paušální výši 199 Kč, ledaže zboží doručí vlastním nákladem. 
 17. Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit a o vyřízení informovat kupujícího do 30 dnů od jejího doručení prodávajícímu..XI. ODSTOUPENÍ
 

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy (a tedy i Zboží vrátit) do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo nemá kupující, který není spotřebitelem. Kupující – spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem.
 2. Kupující je povinen uvést důvod, pro který od Smlouvy odstupuje, ledaže se jedná o Kupujícího - spotřebitele, který odstupuje v zákonné 14 denní lhůtě; v tomto případě nemusí být důvod odstoupení uveden. Odstoupení, které bylo učiněno, aniž by pro něj existoval zákonný nebo smluvní důvod se pro účely těchto VOP nepovažuje za odstoupení a nevyvolává následky odstoupením zamýšlené.
 3. Zboží nelze nikdy vrátit jeho zasláním na dobírku; v takovém případě Zboží nebude prodávajícím převzato s tím, že v tomto případě se nebude jednat o prodlení prodávající s převzetím zboží.
 4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zcela nebo z části a kupující vrátil zboží, ve vztahu, k němuž došlo ke zrušení smlouvy odstoupením kupujícího, ve stavu vyžadovaném těmito VOP nebo zákonem, prodávající cenu za takové zboží vrátí kupujícímu do dvou týdnů ode dne doručení odstoupení a zboží, na které se odstoupení vztahuje.


XII. ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ 
 

 1. Smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.
 2. Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádným kodexem chování.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající zákazníkovi v souladu s těmito VOP. V případě, že dojde mezi prodávajícím a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
 4. Prodávající je oprávněn k poskytování svých služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny i na stránce sladino.czV Prostějově dne 21.3.2024